Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.redcarpetsklep.pl (zwany dalej: Sklep internetowy RED

CARPET), jest prowadzony przez Sławomira Olanin prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „SŁAW-POL” Sławomir Olanin, adres wykonywania działalności

ul. gen. Władysława Andersa 115, 58-305 Wałbrzych, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:8860013851, REGON: 890004922.

2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: ul.gen. Władysława Andersa 115, 58-305 Wałbrzych;

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 607353537

3) adres poczty elektronicznej: sklep.redcarpet@wp.pl

3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym RED CARPET niezbędne jest urządzenie

umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające

poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego RED CARPET towarów są ceną brutto

(zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu RED CARPET, jak również opisy towarów stanowią

jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący –

na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia

zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu

internetowego RED CARPET, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia

i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

9. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego RED CARPET towary

posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego RED

CARPET pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku

niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi

o tym Kupującego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu

niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni

od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci

Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

11.W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba

towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania

potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia

innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo

wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji.

O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego

ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

12.Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym RED CARPET konieczna jest pełna akceptacja

niniejszego Regulaminu.

13.Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku

działalnością Sklepu internetowego RED CARPET mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie

jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba

że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez

prowadzającego Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy

jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2

Transakcja

1. Zamówienia w sklepie internetowym RED CARPET można dokonywać poprzez wypełnienie

odpowiednich formularzy na stronach sklepu.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych

osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie

potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia

zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym

czasie po jej zawarciu, pocztą elektroniczną lub SMSem najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje,

o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 683).

5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część

umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie

za wyraźnym porozumieniem stron.

6. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§ 3

Płatność

1. W sklepie RED CARPET istnieje możliwość płatności jedynie za pomocą przelewu na konto bankowe

Sprzedającego. Przelewu środków można dokonać za pomocą systemu PayNow (pay-by-link, Blik oraz karty płatnicze), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności

Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast

po zawarciu umowy i uznaniu konta RED CARPET w serwisie PayNow.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto bankowe Sprzedającego

bądź na konto Sklepu RED CARPET w serwisie PayNow.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną

o koszty transportu.

§ 4

Dostawa

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby

nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.

2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych RED CARPET i wynosi

48 godzin. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym

w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej

wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu

internetowego RED CARPET. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących

po sobie dni roboczych.

3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez

Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także

po zawarciu umowy z Kupującym.

4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez

wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu. Kupujący ma możliwość

śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową „Moje konto” będącą integralną częścią

sklepu internetowego RED CARPET, oraz poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym

zamówienie.

5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy RED CARPET.

W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy

przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera

sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający

opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka

zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy

towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego RED CARPET i zasadność reklamacji

zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt

Sprzedającego.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie

z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

8. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym

z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje

się własnością Kupującego.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący

będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo

odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania

przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany

jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu

udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul.gen. Władysława

Andersa 115, 58-305 Wałbrzych; może to także zrobić drogą elektroniczną na adres sklep.redcarpet@wp.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym

niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz

informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej

do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej

przyjęcie zamówienia do realizacji). 

4. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, nie może nosić śladów

użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć

oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.

5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. –

o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek

należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni

koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.

z 2017 r. poz. 683).

6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie

14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia

od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego

upoważnioną.

7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły

zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia

zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty

dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu

od umowy.

9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie

zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca

w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się

z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

10.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili

otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego.

11.Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy

z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

12.Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym

potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni

od daty wydania mu towaru.

§ 6

Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub

prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu

rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku

skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie

lub poprzez e-mail  oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie.

W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe –

udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje

się do zgłoszenia.

3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem

wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany

przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych

za pobraniem.

4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe

towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia

przez Sprzedawcę.

5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera

z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka

nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie

w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym

mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6

ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie

po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

                7. Produkty przygotowywane pod indywidualne życzenie Klienta i nie podlegają zwrotowi. Ewentualne zwroty będą uwzględniane ze względu na wady fabryczne bądź uszkodzenia po wcześniejszym kontakcie.