Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.redcarpetsklep.pl
I. Dane Osobowe
1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Klientów jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „SŁAW – POL” SŁAWOMIR OLANIN Adres: Ul. Gen. Władysława Andersa 115, 58-305 Wałbrzych, a o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 860013851 oraz numerze REGON: 890004922.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne.
3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej powyższe żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
6. Klient może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: sklep.redcarpet@wp.pl
7. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
8. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe.
II. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
1. Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Sklepu przez Klientów oraz ich
adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.
III. Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych
1. Administrator stworzył i wdrożył w życie środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych, zabezpieczenie danych przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub ich zniszczeniem. Ryzyko szacuje się na podstawie obiektywnej oceny, w ramach której stwierdza się, czy z operacjami przetwarzania danych wiąże się ryzyko lub wysokie ryzyko.
2. System informatyczny jest zabezpieczony przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.
IV. Polityka plików „cookies”
1. Operator Serwisu przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego w postaci tzw. plików „cookies“.
2. Pliki „cookies“ nie są wykorzystywane do przetwarzania informacji o Klientach ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Klientów.
3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
a. utrzymanie sesji zalogowanego Klienta Sklepu, co ułatwia korzystanie ze Sklepu,
b. zapamiętywanie zawartości Konta Klienta,
c. tworzenie statystyk,
d. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych,
w szczególności w sieci Google (profilowanie).
4. Operator Serwisu wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów Sklepu.
5. Operator Serwisu wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego
usunięcia przez Klienta.
6. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
7. Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Klient może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Sklepu.